30 Cdo 684/2003
Datum rozhodnutí: 02.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 684/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Ing. F. M., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1) P. D., 2) P. D., zastoupeným advokátem, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Rychnově n. Kněžnou pod sp. zn. 6 C 226/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. října 2002, č.j. 22 Co 386/2002-179, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení každému částku 1.425,- Kč k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rychnově n. Kněžnou

ze dne 22. března 2002, č.j. 6 C 226/97-152, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.,neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání není proto odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z ustanovení § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, zatímco žalovaným v dovolacím řízení vznikly náklady spojené se zastoupením advokátem. Jde o jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odměny za zastupování advokátem se pak určuje podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a kterou se mění zmíněná vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (dále jen "vyhláška").

Podle § 2 vyhlášky se sazby a odměny stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci (odstavec 1). V sazbě podle prvního odstavce uvedeného ustanovení jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem, s výjimkou odměny za úkony, které patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 o. s. ř.(odstavec 2).

Podle ustanovení § 15 vyhlášky, rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, platí obdobně § 14 vyhlášky. Ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky určuje, že rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 400,- Kč a nejvýše 15.000,- Kč. Podle § 10 odst. 3 vyhlášky pak ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení

před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Protože podle § 8 písm. a/ vyhlášky činí sazba odměny ve věci, která není uvedena v § 3 až 7, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, 4.500,- Kč náleží zástupci žalovaných jako odměna

za dovolací řízení částka 2.700,- Kč (představující 50 % výše uvedené sazby zvýšené

o 20% podle § 17 odst. 2 vyhlášky).

K nákladům řízení na straně žalovaných patří též dvě paušální náhrady hotových výloh advokáta v částce 150,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Celkem tak výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení činí 1.425,- Kč u každého z žalovaných, kterou je žalobce poučen zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který oba žalované v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu