30 Cdo 67/2017
Datum rozhodnutí: 20.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 67/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce R. E. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice u Jičína, PS 1/408, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 200 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 265/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2014, č. j. 55 Co 361/2014-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 10. 4. 2014, č. j. 27 C 265/2011-104, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 200 000 Kč jako přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jež měla být žalobci způsobena nesprávným úředním postupem Vězeňské služby ČR a Městského státního zastupitelství v Praze. Nesprávný úřední postup měl spočívat v tom, že v době přechodného pobytu ve Vazební věznici Praha Pankrác byla u žalobce provedena prohlídka jeho osobních věcí, jež měla mít výrazně šikanózní charakter, a podle žalobce byla provedena v rozporu s právními předpisy.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 29. 12. 2014 včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem, a současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j. 27 C 265/2011-149, tak, že žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítl. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 9. 4. 2015, č. j. 55 Co 100/2015-155, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. K žalobcem podanému dovolání Nejvyšší soud usnesením ze dne 17. 2. 2016, č. j. 30 Cdo 3891/2015-168, dovolání žalobce odmítl (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II).
Usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 8. 2016, č. j. 27 C 265/2011-170, které bylo žalobci řádně doručeno dne 9. 9. 2016, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce však na výzvu soudu prvního stupně nikterak nereagoval.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. ledna 2017
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu