30 Cdo 647/2003
Datum rozhodnutí: 30.09.2003
Dotčené předpisy: § 243 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 647/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce A. V., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1/ V. M. a 2/ M. M., obou zastoupených advokátem, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 5 C 279/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. listopadu 2002, č. j. 17 Co 219/2002-121, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit na náhradu nákladů dovolacího řízení žalovaných částku 3.075,- Kč jejich zástupci, advokátu, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Jak vyplývá z obsahu spisu, dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. listopadu 2002, č. j. 17 Co 219/2002-121, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 14. února 2002, č. j. 5 C 279/99-100, není v označené věci přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.").

Protože takto by přípustnost dovolání v označené věci mohla být založena pouze již jen ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., avšak dovolací soud neshledal, že by v posuzované věci k naplnění předpokladů tohoto ustanovení došlo (dovoláním napadené rozhodnutí ve věci samé nebylo shledáno po právní stránce zásadně významným), neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Pokud se týče výroku o náhradě nákladů řízení, tento je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když v dovolacím řízení úspěšným žalovaným vznikly náklady spojené s jejich zastoupením v tomto řízení. Konkrétně jde o jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odměny za zastupování advokátem je určena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 5 písm. b/ vyhlášky činí sazba odměny ve věci určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti 10.000,- Kč. Za situace kdy dovolání žalobce bylo odmítnuto, náležela by podle ustanovení § 15 cit. vyhlášky v tomto případě zástupci žalovaných odměna za zastoupení v dovolacím řízení v částce 5.000,- Kč (představující 50 % výše uvedené sazby). Protože však takto učinil pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno s přihlédnutím k § 18 odst. 1 této vyhlášky určenou výši odměny snížit opět o 50 %, tj. na částku 2.500,- Kč. Současně však nebylo možno pominout skutečnost, že v tomto případě šlo o společné zastoupení více osob (žalovaných). Bylo proto nezbytné určenou sazbu odměny současně zvýšit ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 cit.vyhlášky o 20 %, tedy na částku 3.000,- Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, a nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení žalovaných proto patří též paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Celkem tak výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení činí u žalovaných 3.075,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu