30 Cdo 621/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 písm. věta druhá) o. s. ř.
30 Cdo 621/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce K. A., proti žalované České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 42, o 80.000,- Kč , vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 292/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. října 2009, č. j. 11 Co 567/2009-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20. října 2009, č. j. 11 Co 567/2009-76, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 24. června 2009, č. j. 8 C 292/2008-45, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal proti žalované zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle ustanovení § 31a odst. l a 2 zákona č. 82/1998 Sb. a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobce napadl vlastnoručně sepsaným dovoláním dne 7. ledna 2010, které však podáním ze dne 20. ledna 2010 vzal zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

S ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. března 2010 JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu