30 Cdo 621/2009
Datum rozhodnutí: 02.07.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 621/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci žalobce A. O., proti žalovanému Ú. m. č. B., o nejasné podání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Nc 105/99, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. května 2007, č. j. 21 Co 148/2007-65, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 5. 2007, č. j. 21 Co 178/2007-65, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2007, č. j. 4 Nc 105/99-58, jímž bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 15. 6. 1999, doplněné podáním ze dne 5. 4. 2007, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. V odůvodnění usnesení se krajský soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, podle něhož z podání žalobce není patrno, čeho se v soudním řízení domáhal, tj. zda se domáhal přezkumu správního rozhodnutí vydaného ve věcech přestupků, nebo zda šlo o uplatnění náhrady škody způsobené žalobci jednáním fyzických osob, popř. postupem či rozhodováním orgánů státní správy. Uvedený nedostatek žalobce nezhojil ani dodatečným podáním učiněným na výzvu soudu prvního stupně podle § 43 odst. 1 o. s. ř. Žalobu je tudíž třeba ve smyslu § 42 odst. 3 o. s. ř. považovat za neprojednatelnou.


Proti usnesení odvolacího soudu žalobce podal dovolání, v němž s tímto rozhodnutím projevil nesouhlas a navrhl, aby bylo zrušeno.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, dospěl k závěru, že dovolací řízení musí být zastaveno.


Podle § 107 odst. 5 věta první o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.


Ze sdělení Městského soudu v Brně v předkládací zprávě ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 4 Nc 105/99, dovolací soud zjistil, že žalobce dne 4. 10. 2008, tj. po podání dovolání, zemřel.


Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení dovolatel zemřel a ke skutečnosti, že v daném případě žalobce podle obsahu žaloby v řízení uplatnil práva vázaná na jeho osobu, která podle své povahy neumožňují v řízení pokračovat, Nejvyšší soud řízení zastavil (§ 103, § 107 odst. 5 a § 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž by se zabýval dalšími okolnostmi, zejména otázkou, že dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem a o jeho žádosti o ustanovení advokáta dosud nebylo soudem prvního stupně pravomocně rozhodnuto.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo s ohledem na úmrtí dovolatele rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. července 2009


JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.


předseda senátu