30 Cdo 6005/2016
Datum rozhodnutí: 04.01.2017
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 6005/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. R., proti žalovanému KLAS, opravárensko výrobní družstvo Kroměříž, se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 1763, IČO 00532762, o 8.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 219/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 22. července 2016, č. j. 59 Co 248/2016-275 , takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :


Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 22. července 2016, č. j. 59 Co 248/2016-275, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 7 C 219/2014-243, v napadených výrocích II. a III. a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 23. srpna 2016 dovolání, které však podáním ze dne 2. ledna 2017 vzal v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelů, jímž vzali dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. ledna 2017 JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu