30 Cdo 5993/2016
Datum rozhodnutí: 23.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5993/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 10 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 7/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2015, č. j. 55 Co 323/2015-93, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:


Předmětem řízení je zaplacení částky 10 000 000 Kč jako náhrady nemateriální újmy, která měla žalobci vzniknout nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce řízení vedeného Okresní prokuraturou v Kolíně pod sp. zn. Vp 70/73.
Městský soud v Praze napadeným rozsudkem potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání, ve kterém současně požádal o ustanovení zástupce.
Usnesením ze dne 2. 12. 2015, č. j. 17 C 7/2012-111, Obvodní soud pro Prahu 2 návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl. Usnesení k odvolání žalobce potvrdil Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 2. 2016, č. j. 55 Co 4/2016-117, které bylo žalobci doručeno dne 25. 2. 2016. Řízení o dovolání žalobce proti tomuto usnesení bylo zastaveno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 1087/2016-121, když i dovolací soud považoval za správný závěr odvolacího soudu, že žalobce řádně neosvědčil naplnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015).
Usnesením ze dne 31. 1. 2017, č. j. 30 Cdo 5993/2016-133, doručeným žalobci dne 15. 2. 2017, Nejvyšší soud vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že předloží Nejvyššímu soudu procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že sám má odpovídající právnické vzdělání. Nejvyšší soud dále rozhodl, že v případě, že si dovolatel zvolí advokáta, je nutné, aby ten již podané dovolání v uvedené lhůtě také podepsal, vlastnoručně podepsaným podáním se s ním ztotožnil, nebo je nahradil podáním vlastním, s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Žalobce na tuto výzvu toliko opět zopakoval svou žádost o ustanovení advokáta.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (§ 104 odst. 2 o. s. ř), bez jejíhož splnění však v dovolacím řízení nelze pokračovat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. března 2017

Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu