30 Cdo 5990/2016
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5990/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci Mgr. M. N. , zastoupeného v řízení opatrovníkem JUDr. Petrem Dutkem, advokátem se sídlem v Přerově, Blahoslavova 2, za účasti P. N., zastoupeného Mgr. Antonínem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Politických vězňů 359/2, Neředín, I. N., a Krajského státního zastupitelství v Ostravě pobočka v Olomouci, o prohlášení za mrtvého, vedeného u Okresního soudu Přerově pod sp. zn. 0 Nc 1042/2010-88, o dovolání P. N. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 18. ledna 2016, č. j. 70 Co 164/2015-149, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Hradci v Ostravě pobočka v Olomouci (dále již odvolací soud ) rozsudkem ze dne 18. ledna 2016, č. j. 70 Co 164/2015-149, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Přerově (dále již soud prvního stupně ) ze dne 18. prosince 2014, č. j. 0 Nc 1042/2010-88, kterým soud prvního stupně prohlásil Mgr. M. N., za mrtvého, dále určil, že den úmrtí Mgr. M. N. je den 8. listopad 2009, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal P. N. (dále již dovolatel ), nezastoupen advokátem, dovolání, v němž mimo jiné požádal o ustanovení právního zástupce. Usnesením ze dne 5. září 2016, č. j. 0 Nc 1042/2010-204, soud prvního stupně ustanovil dovolateli k ochraně jeho zájmů v řízení o dovolání ve věci vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 0 Nc 1042/2010, zástupce z řad advokátů Mgr. Antonína Nováka, advokáta se sídlem v Olomouci, Politických vězňů 359/2, Neředín. Usnesení o ustanovení právním zástupcem bylo Mgr. Antonínu Novákovi doručeno dne 8. září 2016.
Právní zástupce dovolatele dovolání ve stanovené lhůtě nedoplnil.
Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud ) dospěl k závěru, že řízení o dovolání je třeba zastavit.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by dovolatel sám měl právnické vzdělání. Dovolateli byl k jeho žádosti ustanoven advokát. Z uvedeného je zřejmé, že ustanovený advokát nedoplnil dovolání podané dovolatelem samotným. Dovolatel tudíž nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a dovolacímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavit.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu