30 Cdo 588/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 588/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného D. M., proti povinné Ing. H. Č. , zastoupené JUDr. Lenkou Dörrovou Čepkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Úvoz 120, za účasti manžela povinné J. Č., pro 180.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Mgr. Richarda Bednáře, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10 pod sp. zn. 003 EX 4326/07, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 25. října 2013, č. j. 20Co 495/2013-100, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním ze 7. srpna 2014, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu