30 Cdo 585/2008
Datum rozhodnutí: 21.12.2009
Dotčené předpisy:

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobců a) B. B., a b) J. B., obou zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) O. P., a 2) P. P., oběma zastoupeným advokátem, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 110/97, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2007, č.j. 21 Co 42/2007-487, takto:


I. Dovolání žalobců se odmítá.


II. Žalobci jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně žalovaným


na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.837,80 Kč do tří dnů


od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon


č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.


Dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2007, č.j. 21 Co 42/2007-487, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28.11.2006, č.j. 4 C 110/97-471, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2.6.2005, sp. zn. 30 Cdo 955/2005, uveřejněném v časopise Právní rozhledy, číslo sešitu 21, ročník 2005, str. 803) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Jestliže z obsahu dovolání vyplývá (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) též dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř., nemohlo k němu být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto, neboť se vztahuje jen na přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř.


Nejvyšší soud proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.


Protože dovolání žalobců bylo odmítnuto, jsou žalobci povinni ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. nahradit žalovaným náklady, které v dovolacím řízení vynaložili.


Žalovaní vynaložili v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1.1.2001, řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními předpisy účinnými ode dne 1.1.2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, body 1. a 10. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,


ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů


a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a č. 277/2006 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 ,§ 18 odst. 1 a § 19a) vyplývá, že advokátu zastupujícímu v dané věci žalované náleží odměna ve výši 2.925,- Kč


a paušální částka náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb. a č. 484/2000 Sb.


a č. 276/2006 Sb.), vše zvýšené o 19% DPH v částce 612,80,- Kč. Celkovou částku 3.837,80,- Kč jsou žalobci povinni zaplatit společně a nerozdílné v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalované v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. prosince 2009


JUDr. Karel Podolka,v. r.


předseda senátu