30 Cdo 5814/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 5814/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. M. Š., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení částky 100 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 349/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2015, č. j. 54 Co 277/2015-21, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož součástí byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 12. 2015, č. j. 42 C 349/2014-38, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2016, č. j. 54 Co 38/2016-49 a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 1573/2016-68.
Žalobce byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 7. 2016, č. j. 42 C 349/2014-71, vyzván, aby si pro podání dovolání proti shora uvedenému usnesení zvolil advokáta, jehož prostřednictvím bude podáno řádné dovolání. Žalobci byla pro splnění dána lhůta a poučení o důsledcích nesplnění. Žalobce reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanoví, jelikož doposud věrohodně nedoložil své majetkové poměry, ačkoli byl na nedostatky svého prohlášení o majetku na formuláři poskytnutém soudem opakovaně upozorňován v odůvodněních usnesení soudů všech stupňů. Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. 1. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu