30 Cdo 580/2017
Datum rozhodnutí: 18.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 580/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce L. N. , proti žalovanému Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 246/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 15. 7. 2016, č. j. 69 Co 221/2016-198, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci jako soudu prvního stupně ze dne 23. 5. 2016, č. j. 25 C 246/2015-188, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 18. 1. 2017 vzal zpět.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 18. dubna 2017

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu