30 Cdo 57/2008
Datum rozhodnutí: 26.03.2008
Dotčené předpisy:
30 Cdo 57/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců a) J. L., b) K. V., c) R. V., jako procesních nástupců po zemřelém žalobci K. V., a d) J. V., všech zastoupených advokátem, proti žalovaným 1) L. S. spol. s r.o. T., 2) Z. F., a 3) M. F., oba posledně uvedení zastoupeni advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem a o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 5 C 561/2004, k dovolání žalovaných 2) a 3) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. září 2007, č. j. 24 Co 149/2007 - 164, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. září 2007, č. j. 24 Co 149/2007 - 164, v té části, pokud jím byl potvrzen výrok rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 20. dubna 2006, č. j. 5 C 561/2004 - 114, jímž byla žalovaným 2) a 3) uložena povinnost vyklidit dům, část obce J. na st. p. 1798/12, pozemek st.p.č. 1798/12, p.p.č. 1783/8 a p.p.č. 1798/2, vše v obci a kat. území J., zapsaných na LV č.1150, a tyto odevzdat žalobcům vyklizené do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku, se odkládá do právní moci rozhodnutí

o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaní 2) a 3) podali včas dovolání proti rozsudku, uvedenému ve výroku tohoto usnesení, a navrhli odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí ve vztahu k povinnosti vyklidit nemovitosti ve výroku uvedené.

Podle ust. § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí by mohla být žalovaným 2) a 3) způsobena újma na jejích právech, dovolací soud rozhodl, že se jeho vykonatelnost v uvedeném rozsahu odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.),

a nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu