30 Cdo 5686/2016
Datum rozhodnutí: 02.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 5686/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 6/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2016, č. j. 28 Co 273/2016 - 205, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 5. 2016, č. j. 25 C 6/2010-198, byla zamítnuta žalobcova žádost o ustanovení zástupce pro podání dovolání proti usnesení Městského soudu ze dne 13. 4. 2016, č. j. 35 UL 16/2016 5. Usnesení obvodního soudu bylo potvrzeno v záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze, proti kterému podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem či měl sám právnické vzdělání.
Ačkoli nebyl žalobce po vydání napadeného usnesení odvolacího soudu opětovně vyzván, aby splnil podmínku dle § 241 o. s. ř., je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015). Nejvyšší soud má proto za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 12. 2016
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu