30 Cdo 5663/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5663/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci V. M., zastoupené kolizním opatrovníkem Mgr. Petrem Vavříkem, advokátem se sídlem v Přerově, Bartošova 16, za účasti stálé opatrovnice L. M., o změnu stálého opatrovníka a o návrhu na schválení právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. P 108/2011, o dovolání L. M. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 30. dubna 2014, č.j. 70 Co 99/2014-255, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 30. dubna 2014, č. j. 70 Co 99/2014-255, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 17. října 2013, č. j. P 108/2011-233, kterým soud zamítl návrh na schválení právního úkonu za V. M., omezenou ve svéprávnosti, a to podání žaloby o určení neplatnosti smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Hranice, která byla podána u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 8 C 134/2012 a současně zprostil L. M. funkce stálého opatrovníka V. M., do níž byla ustanovena usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 17. 12. 2010, č. j. 0 Nc 964/2009-48, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala L. M. dovolání, které však vzala při jednání před soudem prvního stupně dne 10. září 2015 zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2016


JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu