30 Cdo 5661/2015
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 5661/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně E. W., zastoupené Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 5, proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o náhradu škody na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 269/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2012, č. j. 70 Co 351/2012-139, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 5661/2015-258, se doplňuje o následující poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
O d ů v o d n ě n í :


Dle ustanovení § 157 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád: Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech Jménem republiky uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).
V odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 5661/2015-258, chybělo poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož v rozsudku Nejvyššího soudu došlo k zjevné nesprávnosti, bylo výše vysvětlené pochybení napraveno postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2012.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2017

JUDr. František Ištvánek předseda senátu