30 Cdo 5649/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5649/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce M. V., proti žalovaným 1) T. V., 2) M. K., 3) L. Ch., všem se sídlem Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38 , o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 9 Nc 3204/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2015, č. j. 71 Co 64/2015-29, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 3. listopadu 2014, č.j. 9 Nc 3204/2014-6, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Přerově jako místně příslušnému.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 71 Co 64/2015-29, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 1. dubna 2015, č. j. 9 Nc 3204/2014-33, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 8. dubna 2015, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu