30 Cdo 5624/2016
Datum rozhodnutí: 19.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 5624/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce Ing. M. F. , zastoupeného JUDr. Jiřím Sobčíkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Nádražní 545/166, proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v Ostravě, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, ve věci nejasného podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 54 C 1/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2016, č. j. 57 Co 187/2016-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě jako soudu prvního stupně ze dne 29. 9. 2015, č. j. 54 C 1/2014-25, kterým bylo odmítnuto podání žalobce v části, v níž se domáhal nároků z věcného břemene .
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 16. 11. 2016 vzal zpět.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 19. prosince 2016

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu