30 Cdo 5613/2016
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 30 o. s. ř.30 Cdo 5613/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce M. K. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10199/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2016, č. j. 35 Co 261/2016-119, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 5. 2016, č. j. 32 Nc 10199/2014-111, zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 8. 8. 2016, č. j. 35 Co 261/2016-119, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že i pro případ, že by žalobcovy majetkové poměry byly nepříznivé, nesplňuje žalobce podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků z důvodu, že přes výzvu soudu nedoplnil ani základní náležitosti žaloby a nelze vyloučit zřejmě bezúspěšné či svévolné uplatňování práva. Žalobce je schopen činit příslušné úkony v řízení samostatně, není zjištěna zjevná překážka, pro kterou by nebyl schopen sám vylíčit skutkový základ svých nároků, proto není třeba mu k ochraně jeho práv ustanovit zástupce z řad advokátů.
Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání (č. l. 124). Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.
Usnesením ze dne 4. 10. 2016, č. j. 32 Nc 10199/2014-128, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud žalobce poučil, že neučiní-li tak do sedmi dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce reagoval pouze podáním nové žádosti o ustanovení advokáta (č. l. 130). O té již soud prvního stupně nerozhodoval (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4347/2016) a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Uvedený závěr se uplatní i v případě, že dovolání nezastoupeného účastníka (který sám nemá právnické vzdělání) směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o neustanovení zástupce pro celé řízení.
Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám. Dospěl k závěru, že předpoklady podle § 30 o. s. ř. ve spojení s § 138 o. s. ř. nejsou splněny.
Žalobce v návrhu na zahájení řízení nevylíčil ani v hrubých rysech, čeho se domáhá a z jakého důvodu. Pouze v nadpisu svého podání uvedl, že jde o žalobu na ochranu osobnosti a dobré pověsti, společenského znemožnění, o náhradu škody v přímé příčinné souvislosti na postup při výkonu veřejné moci v projednávaném řízení spisové značky 35 C 1/2011, vedené u Krajského soudu v Brně, ve věci žaloby na vklad práva do katastru nemovitostí, ze dne 28. 2. 2011, z důvodu nepřiměřené délky řízení, v návaznosti na soudem v Brně i odvolacím Vrchním soudem v Olomouci, zmatečně vedeném a projednaném řízení k vydanému rozsudku ze dne 12. 2. 2014, č. j. 1 Co 405/2013-282 . Své podání žalobce nedoplnil ani po výzvě soudu prvního stupně (č. l. 61).
Nejvyššímu soudu je z jeho úřední činnosti známo, že žalobce zahajuje relativně velké množství soudních sporů. Za minulý rok bylo Nejvyššímu soudu předloženo více než 20 žalobcových dovolání, dovolací řízení přitom dosud pokaždé skončilo zastavením nebo odmítnutím dovolání. Jednání žalobce tedy vykazuje znaky kverulantství, k čemuž Nejvyšší soud při svém rozhodování rovněž přihlédl.
Vzhledem k absenci vylíčení základních skutečností, na podkladě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o možné bezdůvodnosti žaloby, a vzhledem k dalším okolnostem případu, je nutno podání žalobce, jímž bylo řízení zahájeno, posoudit jako zjevně bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 4347/2016, citované výše).
Nejvyšší soud se již nezabýval splněním dalších podmínek pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť samotný závěr, že se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce vylučuje (srov. § 30 ve spojení s § 138 odst. 1 o. s. ř.).
V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil (srov. výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 31 NSCR 9/2015).
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Pavel Simon předseda senátu