30 Cdo 552/2011
Datum rozhodnutí: 16.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 552/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) V. J. , 3) L. P., 4) M. W. , 5) L. V. , 6) V. W., 7) L. R., 8) G. B., 9) N. J. , o zaplacení 10.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 175/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2010, č. j. 11 Co 460/2010 - 78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 6. 2010, č.j. 19 C 175/2009 71, kterým byla pro vady odmítnuta žaloba v této věci.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 20. 12. 2010, č. j. 19 C 175/2009 - 92, doručeným mu dne 27. 12. 2010, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení, avšak marně.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně 16. srpna 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu