30 Cdo 5498/2016
Datum rozhodnutí: 06.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 5498/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 20 000 000 Kč a o náhradu hmotné škody žalobci vzniklé při výkonu veřejné moci ve výši 10 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 262/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2016, č. j. 13 Co 128/2016-15, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeným usnesením Městského soudu v Praze bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. 3. 2016, č. j. 31 C 262/2015-4, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků, a návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů byl zamítnut.
Žalobce podal dovolání přípisem datovaným 21. 5. 2016, avšak nesplnil podmínky § 241 o. s. ř. Usnesením Obvodního soudu ze dne 18. 120. 2016, č. j. 31 C 262/2015-46, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání ve věci zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal žádné dovolání, byl taktéž poučen o důsledcích nesplnění výzvy v poskytnuté lhůtě. Stanovená lhůta marně uplynula.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 12. 2016
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu