30 Cdo 5497/2007
Datum rozhodnutí: 15.01.2008
Dotčené předpisy:

30 Cdo 5497/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce Z. T., proti žalované M. K., o zaplacení 360.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 11 C 181/2005, o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. května 2007, č. j. 25 Co 106/2007 - 92, takto:


I. Řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze dne 6. 10. 2006, č. j. 11 C 181/2005 - 52, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku 300.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2004 do zaplacení, žalobu o zaplacení další částky 60.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2004 do zaplacení zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalované Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 23. 5. 2007, č. j. 25 Co 106/2007 - 92, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku a ve výroku o nákladech řízení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


V podání, doručeném soudu prvního stupně dne 1. 8. 2007, označeném jako odvolání proti rozsudku 25 CO 106/2007 - 92 , projevila žalovaná nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.


Okresní soud v Jičíně předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tomto podání žalované.


Odvolání je podle § 201 o. s. ř. opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť krajský soud rozhodoval jako soud odvolací).


Oproti tomu pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li to zákonem připuštěno, dovoláním (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), a soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř.).


Jelikož tedy opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád - k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí - neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím, že první žalovaná odvolání přesto podala, uvedenou podmínku odvolacího řízení pominula. Nedostatek funkční příslušnosti je však neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání , které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit.


Přestože k rozhodování o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího není příslušný vrchní ani Nejvyšší soud a ani žádný jiný soud, je třeba dovodit, že k rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání, podaném proti rozhodnutí odvolacího soudu, je povolán Nejvyšší soud, a to zejména proto, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů a je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 85, roč. 2001).


Proto Nejvyšší soud z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení, spočívajícího v nedostatku funkční příslušnosti soudu, řízení o odvolání žalované proti rozsudku krajského soudu vydanému v odvolacím řízení zastavil (§ 104 odst. 1,


§ 243c odst. 1 o. s. ř.).


Je třeba dodat, že i pokud by žalovaná svým podáním zamýšlela podat dovolání, muselo by být dovolací řízení zastaveno, neboť nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), přestože byla k jejímu splnění usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 6. 9. 2007, č. j. 11 C 181/2005 - 105, řádně vyzvána, na níž však reagovala jen žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad podání, a její žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta usnesením téhož soudu ze dne 18. 10. 2007, č. j. 11 C 181/2005 - 107.


O náhradě nákladů řízení před dovolacím soudem bylo rozhodnuto podle § 243b


odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. ledna 2008


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu