30 Cdo 5482/2015
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 242 o. s. ř., § 138 o. s. ř.30 Cdo 5482/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., o vadném podání žalobce ze dne 7. 7. 2014, o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 2139/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2015, č. j. 27 Co 112/2015-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 13. 2. 2015, č. j. 0 Nc 2139/2014-31, jímž soud zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků.
Soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že majetkové poměry žalobce neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce je vlastníkem několika nemovitých věcí, jež neslouží k jeho bydlení, a dále je vlastníkem volně obchodovatelných cenných papírů. Odvolací soud se se závěry soudu prvního stupně plně ztotožnil a uzavřel, že s ohledem na tyto závěry a skutečnost, že žalobce vlastnictví výše uvedeného majetku ve svém prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech ze dne 16. 12. 2014 zamlčel, nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce blanketním dovoláním ze dne 28. 3. 2015.
Dovolatel byl usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 1. 9. 2015, č. j. 0 Nc 2139/2014-62, vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a zvolil si zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby předložil soudu osvědčení o právnickém vzdělání ve smyslu § 241 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Na výzvu dovolatel uvedl, že na zaplacení odměny advokáta nemá finanční prostředky, v soudem určené lhůtě není možné požádat Českou advokátní komoru o ustanovení právního zástupce a následné sepsání dovolání a závěrem akcentoval povinnost České republiky odstranit zločiny komunismu na něm spáchané, a to na své náklady.
Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.
Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.
Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).
Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
V daném případě se dovolací soud ztotožnil se závěrem soudů nižších stupňů, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, když dovolatel věrohodně nedoložil své majetkové poměry, tudíž nelze dospět k závěru, že by jeho poměry odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků.
V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 19. 1. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu