30 Cdo 5478/2015
Datum rozhodnutí: 16.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5478/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 550 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 215/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2015, č. j. 58 Co 306/2015-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 7. 7. 2015, č. j. 19 C 215/2014-11, jímž soud zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení (proti usnesení odvolacího soudu ze dne 17. 3. 2015, č. j. 58 Co 54/2015-8).
Soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že osobní, rodinné a majetkové poměry žalobce jsou soudu známy, neboť opakovaně rozhodoval o žádostech žalobce o ustanovení právního zástupce, přičemž odkázal na předcházející rozhodnutí v jiných řízeních. Žalobce opakovaně předkládá totožně vyplněná prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, v nichž neuvádí, z čeho financuje své výdaje. Rovněž neuvádí, že je vlastníkem několika nemovitých věcí, jež neslouží k jeho bydlení. Dále soud prvního stupně poukázal na okolnost, že žalobce již u tohoto soudu vystupuje či vystupoval ve více jak 300 řízeních, což v souladu s judikaturou Ústavního soudu lze považovat za zneužití práva na soudní ochranu. Soud prvního stupně tudíž dospěl k závěru, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, tudíž není splněna první podmínka pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Odvolací soud se se závěry soudu prvního stupně plně ztotožnil.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce blanketním dovoláním ze dne 17. 9. 2015.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 19. 1. 2016, č. j. 30 Cdo 5478/2015-20, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a zvolil si zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Výzva byla dovolateli doručena dne 21. 1. 2016, avšak ten na ni ve stanovené lhůtě nereagoval.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.
Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.
Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).
Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
V daném případě se dovolací soud ztotožnil se závěrem soudů nižších stupňů, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, když dovolatel věrohodně nedoložil své majetkové poměry, tudíž nelze dospět k závěru, že by jeho poměry odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků.
V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 16. 2. 2016

JUDr. František Ištvánek předseda senátu