30 Cdo 546/2008
Datum rozhodnutí: 25.11.2008
Dotčené předpisy: § 48 předpisu č. 40/1964Sb., § 49 předpisu č. 40/1964Sb., § 49a předpisu č. 40/1964Sb., § 101 předpisu č. 40/1964Sb.
30 Cdo 546/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému T. H., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 242/2006, v řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2007, č. j. 30 Co 190/2007 - 67, t a k t o :

V řízení bude na místě dosavadního žalobce P. Č., pokračováno s H. G.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 15. 1. 2007, č. j. 18 C 242/2006 - 48, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby soud určil, že vlastníkem domu

na parcele č. 1623, parcely č. 1623, zastavěné plochy a nádvoří o výměře 114 m2, zahrady č. parc. 1624/1 o výměře 1359 m2, parcely č. 1624/2, zastavěné plochy

a nádvoří o výměře 37 m2 a garáže bez č. p. na parcele č. 1624/2, vše zapsáno na LV

č. 772 pro katastrální území S. u Katastrálního úřadu pro P., Katastrální pracoviště P., je P. Č. a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 6. 2007, č. j. 30 Co 190/2007 - 67, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

V průběhu dovolacího řízení bylo zjištěno, že žalobce zemřel a že pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 8. 2008, č. j. 32 D 325/2008 - 61, bylo rozhodnuto ve věci projednání dědictví po zůstaviteli tak, že dědictví nabývá jako jediná dědička pozůstalá sestra H. G.

Podle § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle § 107 odst. 2 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnosti, o něž v řízení jde.

Ustanovení § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. se použijí i tehdy, ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba za dovolacího řízení (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že žalobce P. Č., ztratil za dovolacího řízení (dnem 9. 3. 2008) způsobilost být účastníkem řízení a protože povaha projednávané věci umožňuje,

aby bylo v řízení pokračováno, Nejvyšší soud České republiky ve smyslu § 243c odst. 1, § 107 odst. 1 a § 107 odst. 2 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude na místě žalobce pokračováno s pozůstalou sestrou H. G., která jako právní nástupkyně vstoupila

do jeho práv a povinností.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2008

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu