30 Cdo 541/2012
Datum rozhodnutí: 29.03.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 541/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka v právní věci žalobce M. O. , zastoupenému JUDr. Vladimírem Loskotem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 84, proti žalovanému Ing. M. P. , o ochranu osoby a osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 9 C 23/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2010, č.j. 16 Co 300/2010-44, t a k t o:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. srpna 2010, č.j. 16 Co 300/2010-44, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 7. prosince 2007, č.j. 9 C 23/2005-26, kterým byl odmítnut návrh žalobce podaný u zmíněného okresního soudu dne 26. listopadu 2003, a kterým, bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Soud druhého stupně současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně podal žalobce dne 10. ledna 2011 vlastnoručně sepsané a podepsané dovolání.
Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 4. února 2011, č.j. 9 C 23/2005-60, nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a nebyl mu ustanoven zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. března 2011, č.j. 16 Co 86/2011-86, které nabylo právní moci dne 20. června téhož roku. Po té byla do spisu na č.l. 91 založena plná moc, kterou dne 7. června 2011 udělil žalobce advokátu JUDr. Vladimíru Loskotovi. Ze spisu se však nepodává, že by podané dovolání bylo tímto zástupcem případně doplněno zejména o náležitosti vyžadované ustanovením § 241a o.s.ř. Přitom zákonem stanovená lhůta (§ 241b odst. 3 věta druhá za středníkem ve spojení s § 240 odst. 1 o.s.ř.) uplynula již v srpnu 2011.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. července 2009.
Není-li možné vady, jimiž je postiženo dovolání, odstranit, protože marně uplynula lhůta uvedená v již zmíněném ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., nezbývá dovolacímu soudu, než podané dovolání, které v daném případě mimo jiné postrádá náležitě formulované dovolací důvody ve smyslu ustanovení § 241a o.s.ř., odmítnout podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 43 odst. 2 téhož zákona. Z tohoto důvodu proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 151, když dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok, avšak žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2012
JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu