30 Cdo 5409/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201330 Cdo 5409/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobkyně B. Š., zastoupené JUDr. Ing. Zuzanou Bordovskou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, U Staré pošty 744, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 1 876 862 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 182/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2015, č. j. 54 Co 90/2015-111, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením odmítl odvolání žalobkyně, neboť odvolání směřovalo proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, přičemž dle § 9 odst. 2 věty čtvrté zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není odvolání proti tomuto rozhodnutí přípustné.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 [viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř.)] odmítl jako nepřípustné, neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 20. 12. 2016


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu