30 Cdo 5403/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5403/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce L. N., proti žalovaným 1) O. J., a 2) J. H., o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 6 C 46/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. července 2015, č. j. 70 Co 159/2015-68 , takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ze dne 9. února 2014 ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v nepravdivých výrocích žalovaných, které pronesli jako svědci v řízeních u Okresního soudu v Kroměříži.
Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 14. dubna 2015, č. j. 6 C 46/2014-50, zamítl žádost žalobce na osvobození od soudních poplatků a současně zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. července 2015, č. j. 70 Co 159/2015-68, usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že jde ze strany žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva vzhledem k institutu tzv. zákonné licence.
Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, ve kterém požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 9. listopadu 2015, č. j. 6 C 46/2014-91, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta či notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě dvaceti dnů proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. července 2015, č.j. 70 Co 159/2015-68. Současně jej upozornil, že pokud tuto podmínku dovolacího řízení nesplní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno dovolateli dne 26. listopadu 2016, avšak dovolatel do dnešního dne podmínku dovolacího řízení nesplnil.
Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 25. dubna 2016, č. j. 6 C 46/2014-167, výrokem I. zastavil řízení o podaném dovolání pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení o podaném dovolání. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. srpna 2016, č. j. 70 Co 150/2016-177, výrokem I. usnesení soudu prvního stupně v části I. výroku, ve které bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2015, č. j. 70 Co 159/2015-68, v rozsahu, v němž bylo tímto rozhodnutím potvrzeno zamítnutí žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, změnil tak, že se řízení o dovolání nezastavuje. Výrokem II. pak usnesení soudu prvního stupně v části I. výroku, ve které bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2015, č. j. 70 Co 159/2015-68, v rozsahu, v němž bylo tímto rozhodnutím potvrzeno zamítnutí žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů, potvrdil. Odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně pochybil, pokud zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích dovolací řízení v části týkající se potvrzení zamítnutí žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, neboť podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, je třeba vyložil tak, že směřuje-li dovolání proto rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal odvolateli zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o.s.ř.), soudní poplatek z takového dovolání se neplatí. Napadené rozhodnutí je ale věcné správné v části týkající se zastavení dovolacího řízení v rozsahu týkajícím se potvrzení zamítnutí žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na tuto část totiž Nejvyšším soudem dovozená výjimka z obecného pravidla zpoplatnění dovolání i v procesních věcech nedopadá. Dále odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně postupoval zcela správně, pokud o opětovné žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků již samostatně nerozhodoval, protože platí, že při nezměněných poměrech, resp. při přetrvávající zřejmé bezúspěšnosti žaloby, není třeba o takové opětovné žádosti znovu rozhodovat a je třeba se s ní vypořádat jen v rámci odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (srovnej nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. I. ÚS 1439/09, nebo usnesení nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1939/2014).
Při posuzování dovolání žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 27. července 2015, č. j. 70 Co 159/2015-68, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně, dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. července 2015 č. j. 70 Co 159/2015-68, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu