30 Cdo 5281/2007
Datum rozhodnutí: 30.10.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 5281/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce I. V. A., zastoupeného advokátem, proti žalovanému L. B. CZ a.s. (dříve B. B. CZ, a.s.), zastoupenému advokátem, o zaplacení 1.464.46 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 233/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městskému soudu v Praze ze dne 12. září 2007, č.j. 19 Co 264/2007-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. září 2007, č.j. 19 Co 264/2007-80, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. března 2007, č.j. 25 C 233/2005-62, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 22. května 2007, č.j. 25 C 233/2005-75, kterým byla zamítnuta žaloba, aby žalovaný byl uznán povinným zaplatit žalobci částku 1.464,46 EUR s příslušenstvím a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl účastníkům doručen dne 24. října 2007 a téhož dne nabyl právní moci. Proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 21. listopadu 2007 dovolání, které však podáním ze dne 22. listopadu 2007 vzal zcela zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Vzhledem k popsanému procesnímu úkonu dovolatele proto Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle uvedeného ustanovení dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. za situace, kdy žalobce procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu