30 Cdo 5265/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.30 Cdo 5265/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce C. S. , proti žalované České republice Ministerstvo spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 603 109,03 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 16/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2016, č. j. 69 Co 135/2016-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Dovolatel se v řízení domáhal zaplacení částky 603 109,03 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody ve výši 383 109,03 Kč a nemajetkové újmy ve výši 220 000 Kč. Škoda a nemajetková újma měly dovolateli vzniknout nesprávným úředním postupem v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 27/2001 nepřiměřenou délkou řízení mezi návrhem na prohlášení konkurzu a prohlášením konkurzu.
Městský soud v Praze napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, který zamítl žalobu o zaplacení částky 603 109,03 Kč s příslušenstvím a uložil žalobci zaplatit žalované náhradu nákladů řízení (výrok I.). Současně odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce, nezastoupený advokátem, včasným dovoláním. Současně uvedl, že nemá finanční prostředky na zastoupení advokátem.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 19. 9. 2016, č. j. 16 C 16/2015-46, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Rozhodnutí po doručení žalobci nabylo právní moci dne 6. 10. 2016.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 14. 10. 2016, č. j. 16 C 16/2015-50, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s tím, že nebude-li do 3 dnů od doručení usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Žalobce na tuto výzvu nereagoval a nedostatek povinného zastoupení, a to ani později, neodstranil.
Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích poučen.
V situaci, kdy dovolatel přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání žalobce zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2016


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu