30 Cdo 5224/2007
Datum rozhodnutí: 19.12.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 5224/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně


M. Š., proti žalované P. P., o zaplacení 94.800,- Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 145/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. května 2007, č. j. 14 Co 234/2007 - 72, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 29. 11. 2006, č. j. 4 C 145/2006 - 53, zamítl žalobu o zaplacení částky 94.800,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 24. 5. 2007, č. j.


14 Co 234/2007 - 72, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno včas, oprávněnou osobou (účastnicí řízení), dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání


do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný


celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byla


při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měla právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 10. 2007, č. j. 4 C 145/2006 - 87, byla žalobkyně vyzvána, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc pro zástupce pro sepis dovolání, neboť zastoupení advokátem je v dovolacím řízení povinné, a současně byla poučena o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc, soud dovolací řízení zastaví . Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno do vlastních rukou dne 6. 11. 2007,


na výzvu okresního soudu však nereagovala.


Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a aniž by doložila, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. prosince 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu