30 Cdo 5215/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5215/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci umístěného S. D., zastoupeného opatrovníkem JUDr. Miroslavem Majerem, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 4, o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 19 L 41/2015, o dovolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. dubna 2015, č.j. 11 Co 169/2015-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :
Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 30. dubna 2015, č.j. 11 Co 169/2015-20, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 19. března 2015, č.j. 19 L 41/2015-10.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 14. října 2015 vzal zpět.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu