30 Cdo 5187/2015
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 5187/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, v právní věci žalobce P. R. , zastoupeného JUDr. Irenou Kroulíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Do Rybníčků 824/3, proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí , se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, o zaplacení částky
500.000,-Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 177/2013, o dovoláních žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2014, č. j. 15 Co 470/2013-34, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. září 2013, č. j. 23 C 177/2013-5, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označeným usnesením Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, která posléze, podáním ze dne 3. prosince 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 17. prosince 20154, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2016

JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu