30 Cdo 5185/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 5185/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha, v právní věci žalobce Z. M. MBA, s místem podnikání v Semilech, Vladimíra Komárka 606, IČO 12991384, zastoupeného Mgr. Michaelou Zelinkovou Opršalovou, advokátkou se sídlem v Semilech, Nádražní 24, proti žalované EMBA TRADE s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Svobodné Dvory, Dvorská 232/3, IČO 24754790, zastoupené Mgr. Michalem Solichem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 556, o návrhu na vydání předběžného opatření, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Nc 2/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. ledna 2015, č.j. 3 Co 16/2014-63, ve znění usnesení ze dne 31. července 2015, č.j. 3 Co 16/2014-96, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. ledna 2015, č.j. 3 Co 16/2014-63, ve znění usnesení ze dne 31. července 2015, č.j. 3 Co 16/2014-96, změnil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. září 2013, č.j. Nc 2/2013-27, tak, že předběžné opatření, kterým se žalovanému ukládá zdržet se činností uvedených pod body 1) až 4), dále podat žalobu na ochranu proti porušování autorského práva a proti nekalé soutěži a zaplatit soudní poplatek 1000,- Kč, se nenařizuje. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 3.600,- Kč.
Do všech výroků rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.) a není přípustné, ani pokud směřuje do výroku o nákladech řízení (§ 238 odst. 1 písm. c/ téhož zákona). Nejvyšší soud proto toto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu