30 Cdo 5183/2016
Datum rozhodnutí: 19.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5183/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobce P. B., t.č. VV Praha Pankrác, P.O.3015, 140 57 Praha 4, proti žalovanému mjr. Mgr. Ing. M. B., vedoucímu oddělení vnitřní kontroly Policie ČR, se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 810, o zaplacení majetkové, nemajetkové a morální újmy ve výši 2.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 11 C 226/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. prosince 2015, č. j. 19 Co 403/2015-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Okresní soud v Hradci Králové (dále též soud prvního stupně ) usnesením ze dne 8. října 2015, č. j. 11 C 226/2015-15, výrokem I. odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) žalobu ze dne 27. 7. 2015 ve znění podání žalobce ze dne 21. 9. 2015 a 7. 10. 2015 a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 8. prosince 2015, č. j. 19 Co 403/2015-23, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem a požádal o jeho ustanovení.
Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. května 2016, čj. 11 C 226/2015-38, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Žalovaný nemůže být v této věci pasivně legitimován, neboť tvrzeného zásahu do osobnostních práv žalobce se měl dopustit v postavení orgánu činného v trestním řízení. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 28. června 2016, čj. 19 Co 159/2016-44, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. června 2016, čj. 19 Co 159/2016-44, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Při projednání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. prosince 2015, č. j. 19 Co 403/2015-23, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně i soudem dovolacím, dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. prosince 2015, č. j. 19 Co 403/2015-23, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s ohledem na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu