30 Cdo 5177/2009
Datum rozhodnutí: 12.01.2010
Dotčené předpisy:

30 Cdo 5177/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci L. V., a nezletilé M. V., zastoupené Městským úřadem v P. jako opatrovníkem, dcer S. Ž., a I. V., o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. P 98/95, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. září 2009, č. j. 17 Co 94/2009-288, takto:


Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně v záhlaví označenému, jímž bylo způsobem ve výrocích uvedeným rozhodnuto o odvolání otce proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 17. prosince 2008, č. j. OP 98/95-261, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení, resp. snížení výživného a náhradě nákladů řízení, a jímž odvolací soud dále rozhodl též o nákladech řízení před soudy obou stupňů, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř., pokud jde o meritorní výrok.


Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o.s.ř.), občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236 až § 239 o.s.ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003.


Z uvedených důvodů nebylo ani třeba odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Dovolání bylo proto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 o. s. ř., neboť otec s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. ledna 2010


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu