30 Cdo 5165/2016
Datum rozhodnutí: 19.12.2016
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.30 Cdo 5165/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Mgr. L. Z., advokátovi se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, o nejasném podání, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 133/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 2. 2015, č. j. 3 Co 71/2014-23, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 6. 2. 2015, č. j. 3 Co 71/2014-23, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích jako soudu prvního stupně ze dne 27. 1. 2012, č. j. 11 C 133/2011-14, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 10. 11. 2011.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 2. 4. 2015 (č. l. 27), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 5. 2015, č. j. 11 C 133/2011-28, které bylo žalobci řádně doručeno dne 28. 5. 2015, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň byl žalobce poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.
Na výzvu soudu prvního stupně žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 12. 6. 2015 (č. l. 30). Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 11. 2015, č. j. 11 C 133/2011-41, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 28. 6. 2016, č. j. 3 Co 246/2015-47, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 9. 8. 2016, č. j. 11 C 133/2011-54, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 2 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.
Podáním ze dne 29. 8. 2016 (č. l. 55) žalobce též požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podáním dovolání ze dne 2. 4. 2015 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 sazebníku poplatků 2 000 Kč.
Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť dostatečně neprokázal své majetkové poměry a v řízení jde též o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 8. 2016, č. j. 11 C 133/2011-54, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Za těchto okolností nebyl důvod vyvozovat procesní důsledky též ze skutečnosti, že dosud nebylo soudy nižších stupňů rozhodnuto o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť řešení této otázky je již bezpředmětné.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 19. prosince 2016
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu