30 Cdo 5164/2016
Datum rozhodnutí: 08.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5164/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a , o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 26/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2014, č. j. 3 Co 195/2013-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Praze (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 8. prosince 2014, č. j. 3 Co 195/2013-11, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též soud prvního stupně ) ze dne 13. března 2013, č. j. 11 C 26/2013-3, kterým soud zamítl žádost žalobce na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 27. května 2015, č. j. 11 C 26/2013-20, aby si ve lhůtě dvaceti dnů zvolil zástupcem advokáta pro dovolací řízení a odstranil vady podaného dovolání (výrok IV. usnesení). Usnesení bylo žalobci doručeno dne 8. června 2015. Žalobce na výzvu reagoval pouze opakovanou žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 11 C 26/2013-28, nepřiznal žalobci pro dovolací řízení osvobození od soudních poplatků a zástupce z řad advokátů mu neustanovil. Toto rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. srpna 2016, č. j. 3 Co 243/2014-34, které nabylo právní moci dne 11. srpna 2016.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně, dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. února 2017
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu