30 Cdo 5162/2016
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5162/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce R. I., proti žalovaným 1) České republice , 2) České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, 3) České republice Krajskému soudě v Brně , se sídlem v Brně, Rooseveltova 648/16, 4) České republice Městskému soudu v Brně , se sídlem v Brně, Polní 994/39, o zaplacení částky 1 000 004 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 211/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2015, č. j. 28 Co 434/2015-19, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í : Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) v napadeném usnesení potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 6. 10. 2015, č. j. 22 C 211/2015-10, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu, jímž se žalobce domáhal po žalovaných přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 1 000 004 Kč s příslušenstvím.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně proto žalobce vyzval usnesením ze dne 5. 4. 2016, č. j. 22 C 211/2015-25, aby ve lhůtě deseti dnů odstranil nedostatek povinného zastoupení. Na to dne 20. 4. 2016 byl soudu prvního stupně doručen přípis žalobce, ve kterém pro dovolací řízení požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 5. 2016, č. j. 22 C 211/2015-38, návrh žalobce zamítl. Usnesením ze dne 14. 7. 2016, č. j. 28 Co 267/2016-54, odvolací soud uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 8. 2016, č. j. 22 C 211/2015-70, žalobce vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ačkoliv byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 28. března 2017
JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu