30 Cdo 5160/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 5160/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. Č., proti žalovaným 1) Mgr. J. P., a 2) JUDr. V. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 139/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2014, č. j. 3 Co 4/2013-58, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 5. února 2014, č. j. 3 Co 4/2013-58, změnil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. listopadu 2012, č. j. 11 C 139/2011-52, tak, že návrh žalobce na určení neúčinnosti (doručení) písemnosti RR4175343825U usn. KS-54, RR4175343811U usn. KS-57 a RR4175343737U usn. KS-67, zamítl.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Přípisem ze dne 14. dubna 2014 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. dubna 2014, č. j. 11 C 139/2011-76, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a současně mu neustanovil zástupce z řad advokátů. Usnesení nabylo právní moci dne 30. května 2014.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 18. prosince 2015, č. j. 11 C 139/2011-104, (výrok II. usnesení), aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením, že nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení je důvodem pro zastavení dovolacího řízení. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 20. ledna 2016. Žalobce však do dnešního dne uvedenou zvláštní podmínku dovolacího řízení nesplnil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání žalobce zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu