30 Cdo 51/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 51/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného Servisní a skladové služby, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Výstavní 2510/10, identifikační číslo osoby 28601751, zastoupeného Mgr. Petrem Harmečkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Macharova 302/13, proti povinnému J. Č. , zastoupenému JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Riegrova 172/3, pro 12.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 EXE 7943/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 32 Co 235/2013-44, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání proti usnesení ze dne 8. 1. 2013, č. j. 16 EXE 7943/2012-28, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12.500,- Kč s úrokem z prodlení, nákladů předcházejícího řízení a nákladů exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu