30 Cdo 5078/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 5078/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce R. E. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice u Jičína, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 6/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2015, č. j. 72 Co 401/2014-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. března 2014, č. j. 21 C 6/2011-179, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 100 000 Kč s příslušenstvím jako náhrady nemajetkové újmy a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Městský soud v Praze současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 20. října 2015 vzal zpět.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu