30 Cdo 507/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 507/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) nezletilého J. Z., zastoupeného matkou P. Z., a b) P. Z., proti povinnému K. Z. , zastoupenému Mgr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem ve Všenorech, Květoslava Mašity 317, prodejem movitých věcí pro dlužné výživné 44.000,- Kč a 34.450,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 24 E 303/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 4. října 2013, č. j. 35 Co 116/2013-109, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. 8. 2012, č. j. 24 E 303/2012-2, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného. Exekučními tituly v projednávané věci jsou rozsudky Okresního soudu v Děčíně ze dne 18. 12. 2009, č. j. 9 Nc 141/2009-13, ze dne 17. 3. 2011, č. j. 9 P 95/2010-30, a ze dne 19. 8. 2011, č. j. 9 P 95/2010-39. Vymáhány jsou dvě pohledávky, a to pohledávka nezletilého J. Z. na dlužném výživném za období 1. 1. 2010 31. 7. 2012 ve výši 44 000,- Kč a dále pohledávka P. Z. rovněž na dlužném výživném, avšak za období 1. 1. 2010 28. 2. 2011 a dále 12. 9. 2011 31. 7. 2012 ve výši 34 450,- Kč.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu