30 Cdo 5010/2008
Datum rozhodnutí: 20.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.


30 Cdo 5010/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Miloše Holečka v právní věci žalobce
Ing. L. M.,
proti žalované
TRANSKOREKTA, s.r.o.,
IČ: 61944017, se sídlem v Ostravě-Porubě, V Zahradách 2108/180, zastoupené JUDr. Vladimírem Doležalem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dobrovského 10, o určení neúčinnosti právních úkonů, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 81 C 43/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. března 2008, č.j. 57 Co 696/2007-131, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Krajský soud v Ostravě rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil co do výroku o věci samé rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. května 2007, č.j. 81 C 43/2003-98, jímž byla zamítnuta žaloba, aby bylo určeno, že smlouva o postoupení pohledávky z 20.4.2000 uzavřená mezi společností OSTRAMO, Vlček a spol., s.r.o., IČ 49609181, jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem, a dodatek č. 2 ze dne 5.1.2001 ke kupní smlouvě o převodu vlastnických práv k nemovitostem z 1.9.1997, uzavřený mezi společností OSTRAMO, Vlček a spol., s.r.o. jako prodávajícím a žalovanou jako kupujícím, kterým bylo na žalovanou převedeno stavební povolení R.č. 604/96 ze dne 24.7.1996 a změny stavby před dokončením rozhodnutím č. 193/98 ze 10.3.1998, 812/99 z 23.11.1999 a 597/2000 z 28.8.2000 stavby regenerace upotřebených olejů v areálu bývalého podniku OSTRAMO, k.ú. Mor. Ostrava , jsou vůči žalobci právně neúčinné (výrok I.). Zároveň určil, že ve výroku o nákladech řízení (výrok II.) se rozsudek Okresního soudu v Ostravě mění tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované částku 18.098,90 Kč. Současně Krajský soud v Ostravě rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, resp. aniž by bylo prokázáno, že měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto žalobce usnesením ze dne 2. července 2008, č.j. 81 C 43/2003-141, doručeným žalobci dne 24. července 2008, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; k provedení potřebných úkonů mu určil lhůtu sedmi dnů a upozornil ho, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná.

Na žádost žalobce mu Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 6. srpna 2008, č.j. 81 C 43/2003-144, prodloužil lhůtu, stanovenou usnesením ze dne 2.7. 2008, č.j. 81 C 43/2003-141, do 31.8.2008.

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. října 2008, č.j. 81 C 43/2003-151, byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů; přesto však žalobce nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranil.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. května 2010


JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu