30 Cdo 501/2017
Datum rozhodnutí: 07.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 138 o. s. ř.30 Cdo 501/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce T. V., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, Máchova 260, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení částky 1 000 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 27/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2016, č. j. 39 Co 249/2016-88, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 5. 2016, č. j. 25 C 27/2015 82, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení ve věci samé. Usnesením soud prvního stupně ze dne 12. 1. 2017, č. j. 25 C 27/2015 - 105, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci byla pro splnění dána lhůta a poučení o důsledcích nesplnění. Žalobce reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů a zopakováním argumentace ve spise již obsažené.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanoví, jelikož se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť ze žalobcem uvedených tvrzení a soudy zjištěného skutkového stavu vyplývá, že se jedná o nárok promlčený. Na ustanovení zástupce podle § 138 o. s. ř. není právní nárok, naopak se jedná o institut výjimečný a pro jeho aplikaci musí existovat zvlášť závažné důvody.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. 2. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu