30 Cdo 499/2017
Datum rozhodnutí: 07.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 138 o. s. ř.30 Cdo 499/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce T. V., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ve Stráži pod Ralskem, Máchova 260, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení částky 1 000 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 27/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2016, č. j. 39 Co 25/2016-63, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. 11. 2015, č. j. 25 C 27/2015 53, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na náhradu nemajetkové újmy ve výši 1 000 000 000 Kč. Újma mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem Krajského soudu v Praze. Součástí dovolání byla žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, o které bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 5. 2016, č. j. 25 C 27/2015 82, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2016, č. j. 39 Co 249/2016 88, a usnesením Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 501/2017.
Usnesením soud prvního stupně ze dne 12. 1. 2017, č. j. 25 C 27/2015 - 105, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci byla pro splnění dána lhůta a poučení o důsledcích nesplnění. Žalobce reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanoví, jelikož se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, neboť ze žalobcem uvedených tvrzení a soudy zjištěného skutkového stavu vyplývá, že se jedná o nárok promlčený. Na ustanovení zástupce podle § 138 o. s. ř. není právní nárok, naopak se jedná o institut výjimečný a pro jeho aplikaci musí existovat zvlášť závažné důvody.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 2. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu