30 Cdo 4988/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 4988/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobců a) D. D. , b) A. D., proti žalované České republice Ministerstvo spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 275/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2015, č. j. 53 Co 202/2015-76, takto:


I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobci podali proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnili podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 9. 2015, č. j. 20 C 275/2014-102, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, přičemž stanovil dovolatelům lhůtu 7 dní ode dne doručení usnesení. Dovolatelé na výzvu nereagovali.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobců podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 11. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu