30 Cdo 4982/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4982/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce P. B. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 5.000.000- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 141/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. srpna 2015, č. j. 70 Co 291/2015-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již soud prvního stupně ) usnesením ze dne 7. května 2015, č. j. 27 C 141/2014-47, zamítl žádost, kterou se žalobce domáhal, aby mu byl ustanoven zástupce pro řízení.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále již odvolací soud ) usnesením ze dne 7. srpna 2015, č. j. 70 Co 291/2015-62, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal (sám) žalobce, nezastoupen advokátem, dovolání, aniž by doložil potvrzení o právnickém vzdělání.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. října 2015, č. j. 27 C 141/2014-69, doručeným žalobci dne 15. října 2015, vyzval žalobce k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě patnácti dnů a současně žalobce poučil o tom, že nebude-li předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud nebo dovolací soud ) řízení zastaví.
Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, pouze podal vyjádření k usnesení ze dne 12. října 2015 , ve kterém zopakoval svá tvrzení obsažená v dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu