30 Cdo 4976/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 4976/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Bc. M. B. , t. č. ve věznici v Karviné, Fryštátská 178, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 157/2013-55, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 4. 2015, č. j. 17 Co 98/2015-69, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., přičemž v dovolání požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 8. 2015, č. j. 27 C 157/2013-77, žádost dovolatele zamítl a usnesením ze dne 13. 10. 2015, č. j. 27 C 157/2013-78, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 15 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 28. 10. 2015, v němž opětovně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O této žádosti již soud prvního stupně nerozhodoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. 11. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu