30 Cdo 4967/2015
Datum rozhodnutí: 18.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4967/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce E. Ch. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 284.708,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 24 C 450/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. června 2015, č. j. 8 Co 149/2015-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Okresní soud v Novém Jičíně (dále již soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 26. ledna 2015, č. j. 24 C 450/2013-37, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalované zaplacení částky 284.708,- Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 284.708,- Kč od 13. července 2009 do zaplacení.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě (dále již odvolací soud ) rozsudkem ze dne 6. června 2015, č. j. 8 Co 149/2015-65, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 19. srpna 2015 sám dovolání a současně požádal, aby mu byla prodloužena lhůta pro dovolání o jeden měsíc, což odůvodnil tím, že dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu mu byl doručen dne 19. června a všichni právníci, které s požadavkem oslovil, čerpali buď řádnou dovolenou, nebo byli časově velmi zaneprázdněni.
Usnesením ze dne 8. září 2015, č. j. 24 C 450/2013-71, soud prvního stupně vyzval žalobce (dále již dovolatel ), aby si pro dovolací řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. června 2015, č. j. 8 Co 149/2015-65, zvolil zástupcem advokáta a aby prostřednictvím tohoto zástupce podal řádné dovolání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení; žalobce byl přitom poučen o tom, že nebude-li předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Toto usnesení bylo dovolateli doručeno dne 19. září 2015. Dovolatel, respektive jeho právní zástupce v určené lhůtě nepodali řádné dovolání.
Nejvyšší soud České republiky (dále již dovolací soud ) dospěl proto k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Dovolací soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu